Geönczeöl Gyula pusztaszeri beszéde

Ópusztaszer, 2003. 08. 16.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim

Történelmünk során sokszor felmerült annak a kérdésnek a megvitatása, hogy
megvizsgáljuk azokat a feltételeket, amelyek a magyar társadalom számára a
korszerű kibontakozás kérdéseit, és ezen belül a kor szintjén álló
alapszerződés, az alkotmányos élet kérdéseit volt hivatott rendezni. Nem
véletlen tehát, hogy történelemfelfogásunkban azokra az államférfiúi
teljesítményekre emlékszünk igazán, amelyek pontosan ezekben a kérdésekben
alkottak maradandót. Ezt példázza az ősi alkotmány léte, Árpádék pusztaszeri
országgyűlése, az Aranybulla megalkotása, amely alkotmányos életünk írott
formában való megjelenése és fontos mérföldköve. Ennek a gondolatnak a
jegyében indultak rendi felkeléseink, amelyek az alkotmányosság védelmében
és az alkotmány eltiprása miatt az Aranybulla ellenállási záradékára való
hivatkozással indultak, mint a legősibb és a király által is ellenjegyzett
jog alapján. Ezt a gondolatot hirdeti meg a Nagyságos fejedelem is híres
kiáltványában a kuruc szabadságharc kezdetén, amelyben Európa uralkodóit és
népeit tájékoztatja arról, hogy "kiújultak a híres magyar nemzet sebei".
Amikor pedig 1841 elején Széchenyi a Kelet népe írásához kezd, azért nyúl a
tollhoz, mert látja a veszélyt, amit az érzelmi politizálás jelenthet a
nemzet számára. Deák Ferenc foglalta össze ezt a Széchenyi által felrázott,
önérzetre és önbizalomra ébresztett és a nemzeti érzésnek a politikában
megjelenő, de Széchenyi által követett a szív érzései elé helyezett értelmi
politikát eképpen: "a hazáért mindent, de a hazát semmiért sem szabad
kockáztatnunk"
Ma, amikor a magyarságnak nemhogy államférfiai, de önérzete sincs, és amikor
ebben a sötét korban világosságot a szerb miniszterelnök kijelentése
képviseli, ti. az, hogy őket, Szerbiát nem zavarja a magyarok kettős
állampolgársága, vissza kell térnünk az alapok vizsgálatához.
Rákóczi híres kiáltványa, az Aranybulla, a vérszerződés, mind, mind az ősi
magasabbrendű etika, tisztesség szellemében született, az igazságosságra és
az ősi jogra figyelmeztetett. Ebben nem szabhatunk magunknak határt, és nem
engedhetjük meg senkinek, hogy bármilyen zavaros ideológia, vagy "magasabb
rendű értelem, érdek"-re való hivatkozással korlátozzanak minket
vizsgálódásainkban.. A Magyarok története, vagy Tárih-i Üngürüsz pontosan
rögzíti azt a szellemiséget, amely híres államférfiaink ezen törhetetlen
hitét jellemezheti. A TÜ a 125. fólián jegyzi ezt a fontos történetet, amire
akkor kerül sor, amikor Attila elfoglalja Marseille városát, idézem:
"Abban az időben élt ott egy nagy hegységben egy tapasztalt vallási nagyság,
aki hosszú idő óta élt abban a hegységben és megalázkodva az Igazság
(Igazság nagy betűvel) előtt könyörgéssel töltötte idejét. Ennek hírét
elhozták a királyhoz. A király azonnal elhatározta, hogy felkeresi és beszél
vele. Néhány belső emberével felkerekedett, annak a remetének a színe elé
mentek és engedelmével betértek hozzá. Tisztelettel üdvözölték, az aggastyán
fogadta az üzenetet, helyet mutatott nekik és leültek. Azután a király
előadta a régi kívánságát. 'Vajon, ha én bejárom a világot, mint Iszkender
(Nagy Sándor), sikerül-e nekem is megtalálnom a hírnevet?' - töprengett.
Azután burkoltan kérdezte attól a ragyogószívű aggastyántól. Az jó
tanácsként így felelt: 'Ej Atilusz, ez az örökké való padisah a mostani
pillanatban a te kezedbe helyezte a győzelem kardját. De ne gondold, hogy
azoknak a tartományoknak az elfoglalása katonaságod sokaságának köszönhető.
Talán az IGAZSÁG, AKI legyen felmagasztalva, a te vitézségeddel a saját
nagyságát és felségét akarja a világ tudomására adni, s hogy az egész világ
népei tudják meg, hogy egy marék porból teremtett egyénnek milyen hatalmat
és tökéletességet adott. Most pedig, oh Atilusz, ne bizakodj el hatalmadban.
Teremtőd ellen ne lázadj fel, ismerd el, hogy hatalom és bölcsesség az övé.
Az Ő akarata nélkül még egy porszemecske sem mozdulhat. Így tehát, óh,
Atilusz, jól gondold meg, hogy a végén mivé leszel, ne bizakodj el ennek a
mulandó szultánságnak a kedvéért, ne légy öntelt és lázadó, mert EZ KEGY,
amit neked az IGAZSÁG, aki legyen felmagasztalva, ajándékozott. Sohase
távolítsd el szívedből a köszönetet, hogy Isten, a tökéletesség, minél több
alkalmat és győzelmet juttasson neked, és bármi után kinyújtod a kezed, azt
elérjed, és amíg élsz, senkinek se maradj adósa'".
Az ősi hit, amire a bölcs remete hívatkozik, és amelynek ismerete a remete
szerint Attilát győzelemre segítette, az Igazság, amely az Isten, az Isten a
tökéletesség, de hogy ez így rendben legyen az Igazság legyen
Felmagasztalva. Ez az ősi etika az, amit a pártus-szkita nemzetségből
származó Nagy Sándor is keresett egész életén át és megtalálván azt híressé
vált. Mindez utalás arra, hogy mi a helyes út. Nagy Sándor Aristoteles
tanítványa volt. Plato Pythagoraszból és Sokratészból merít. Részben az
Aveszta hatása ez a görögökre, miután a makedónok benyomulnak Perzsiába, de
Pythagorász már az ősi föníciai tanításból indult meg pályáján. A történet
érdekessége, hogy Marseille vidéke a szumeroid, vagy a tengereket meghódító
szumeroid eredetü föníciaiak fontos célpontja volt. Természetesen a
föníciaiak magukkal hozták az ősi mezopotámiai hitet, a csillagászati
ismeretekre alapított világnézetüket, ami a szemlélődés által, évtizezredek
során alakult ki ennél az ősnépnél. Ennek a világszemléletnek az
összefoglalása az, amit a ragyogószívű remete Attila számára összefoglal. A
"ragyogószívű" jelző azonban további közlés, hiszen egy ilyen ősi üzenetnek
sok rejtett jelentése van. A ragyogószívű azt jelenti, hogy a bölcs remete
az ősi Naptisztelet bölcseletét követi. Ma már tudjuk azt, hogy a magyarság
ősei Fönícián át érkeztek a Kárpát-medencébe, ahol találkoztak a rokon
altájiakkal és itt alkották meg Kr. e. 5 ezer évvel a magyar nyelvet. Lásd
Kranz professzor, vagy Gordon Childe munkáit. Az arámiak, akik Belső
Ázsiából érkeztek, ugyancsak ennek az ősi, Mezopotámiában feljegyzett
világnézetnek, az Igazságra alapított hitnek voltak a követői. Ennek
értelmében, ahogy ezt számunkra a TÜ megőrizte az 5. fólián, "a régi időkben
a Madzsar törzs nemzetsége Nemród gyermekeitől származott. Nemródnak volt
egy Ankisza nevü felesége, s ettől a feleségétől két fia született. Az
egyiket Magornak, amásikat Hunornak hívták". Így a híradás. Ankisza
istennőről tudjuk, hogy ő volt az az első istennő, aki kétnemű volt, s aki
önmagát teremtette. Mindezt a sumérok mondják el nekünk. Tudjuk, hogy ő
szüli a Napot, aki főistenné lép elő. Ankisza, mint Holdanya maradt fenn és
poláris kiegészítője a Szűz, így Ankisza, mint Szűzanya, Babba Mária,
Nagyboldogasszonyként él közöttünk, hogy hirdesse az Igazságot, a
tisztaságot az asztrális szüzességet, mert az lerombolhatatlan,
elronthatatlan és örökkön, örökké él. Az örökké feltámadó Napisten tehát
Nemród. Hunor és Magor az ő fiai. E két gyermek leszármazottai terjesztik el
az ősi Igazságra alapított világnézetet és ezért találkozunk ezzel a
Naptisztelettel, Napkultusszal mindenütt, amerre a testvérpár és népe
vándorol, betöltve az égalattit. Nyomukban születik a brahmán a Mitra, a
föníciai, az egyiptomi Osiris legenda is. Nagy hirdetője a jó és a gonosz
harcának a méd hercegi leszármazott ős szkíta Zarathusztra is. De a
föníciaiak elviszik ezt a hitet a brit szigetekig is, ahol a druidák és a
régi kelta népek civilizációjának az alapját képezi ez a hit, ez a
világnézet.
Ennek az ősi etikának, rendnek a megérkezését Kínába írja le Konfucius, aki
szerint a közel-keleti ősisten a Nagy Yü a mezőgazdaság nagy pártfogója. A
Nagy Yü alapítja meg az ősi Hszia, vagy Hun dinasztiát. Nagy Yü istennel
érkezik azonban más is. C. J. Ball neves angol chinológus és sumerológus,
aki a kínai írást a sumerral összehasonlítja, 1913-ban ír le egy fontos régi
legendát, ami árulkodik erről az ősi, asztrális bölcseletre alapuló
világnézetről, valamikor Kr. e. 2900-ból. Idézem: "Egy nap Fu-hi, vagy YÜ
lábánál sárkány-ló emelkedett ki a habokból és meglepetésére egy tekercset
mutatott meg neki a hátán, amire misztikus jeleket írtak. Ezekből és az
égitestek, csillagok mozgásából, állásából írott jeleket fejtett meg. Ezek
alapján rendezte az évszakokat, a házasság törvényeit, szerkesztett lantot,
hárfát, fedezte fel a kohászatot", stb. Nem véletlen, hogy az ókori írók
következetesen magasra értékelik a szkíta népek etikáját, törvényeit,
ismereteit: Strabo, Kr.e. 66: "A szkíták jeles és legigazságosabb emberek",
illetve idézi Homéroszt: "mindent közösen bírnak kivévén a kardot és
serleget", Justinus: a szkíták viselt dolgainak elmondásáról, "amelyek elég
számosak és nagyszerűek. nem fényeskedtek jobban férfiaik, mint asszonyaik
hadi erényében Ugyanis ők maguk a parthusok és baktriaiak, asszonyaik pedig
az amazonok birodalmát alapították, . bizonytalan, melyik nem volt a kettő
közül náluk jelesebb". Csak megjegyzem, hogy az amazonok az igen régi,
anyarendi társadalom emléke. Plinius: "A perzsák a szkíta népeket
egyetemlegesen szákáknak nevezik, a régi írók arámiaiaknak". Lucianus, Kr.e.
120-ban született: "Szkíta, vagy vendégbarát. Toxaris nem ment többé vissza
Szkítaországba, hanem Athénban halt meg, s nemsokára hősnek is tartották, és
az athéniak áldoztak neki, mint vendég orvosnak. miután hős lett (Isten
gyanánt tiszteltetett). Toxarisnak gyógyító tanácsaiért még most is fizetik
a gyógyítás bérét, fehér lovat áldozva síremléke mellett. Síremléke egy
balkézben íjat feszítő szkíta férfiút ábrázol, aki jobb kezében könyvet
tart. nem messze az Akadémiába menőkre nézve a földön fekszik az oszlop, de
mégis mindig meg van koszorúzva".
Amikor tehát azt vizsgáljuk, hogy mi a követendő út, úgy az ősi feljegyzések
arról, hogy mi volt a régiek, őseink világnézete, hagyománya, Igéje,
törvénye, etikája és ezzel együtt az erőssége, úgy a válasz az, hogy az az
Igazság ismerete és hite volt. Az Isten az nem más, mint az Igazság, vagyis
annak kinyilatkoztatása, az azt megtestesítő Élő Isten. Az Igazságnak lehet
felmagasztalásképpen Bálványt állítani, és ezt a Tökéletességet lehetett
csodálni, arra lehet hasonlítani. De nem lehet előbb bálványt állítani,
aztán arról valami idült doktrínát kitalálni, és azt követelni, hogy arra
hasonlítsunk. A Galileában fekvő Szkitopoliszt Nemród városának tartották,
ott székelt az úr főpapja, Melkizedek. Az ő papi tisztébe és lelki örökébe
lépett az arámiai származású Jézus, amiképpen Illés lelke azonos Szent
Jánoséval.
Korunk nagy kihívása a nyelv és a kultúra veszélyeztetettsége. A magyarság
kultúrája, illetve nyelvi kultúrájának eredete olyan ősi időkre tehető
vissza, mint az állatvilágból kilépő, gondolkodó ember kezdeti emlékezete,
eszmélkedése. Ennek a kultúrának a megértése hatalmas feladat, de ezzel meg
kell birkóznunk. Azt lehet mondani, hogy amennyiben képesek vagyunk olyan
embereket kitermelni magunkból, akik erre képesek, úgy azzal KETTŐS cél
érhető el. EGYRÉSZT: felsorakoztathatjuk ezt a magas kultúrát a korunkban
jelentkező szemét kultúrával szemben, visszautasítva a magyar társadalmat
romboló kulturális megszállást, idegen elnyomást. Ehhez kell ennek a belső
kulturális lelkiségnek a kialakításán, védelmén dolgoznunk. Nem igaz az,
hogy a kereskedelmi szellem mindennél fontosabb. Hiszen maga Konfucius az
Annalects-ben világosan megmondja, hogy az uralkodó elsőrangú kötelessége
az, hogy biztosítsa az alattvalók magas életszínvonalát. Konfucius ezt a
magas etikai mércén alapuló színes társadalomban látja megvalósulni,
amelynek világnézete, mint láttuk, Mezopotámiából érkezett, szkíta
közvetítéssel. A Konfuciuszra, az ősi táltosvallásra, a sintóra és a
kereszténység egyfajta ősének tekinthető budhizmusra alapuló Japánban,
képtelenség lenne az a bankrablásos, fosztogató világ, ami a mai kommunista
alkotmányra, posztkommunista bíróságokra, ügynök bűnözőkkel teletűzdelt
politikai elitre jellemző a mai Magyarországon. Tehát a MÁSIK lépés az, hogy
a mi lelki, magas kultúránk haladéktalan megmentése mellett, annak értékeire
alapozva tegyünk rendet a magyar társadalom alapszerződését illetően is,
méghozzá haladéktalanul.
A szemét kultúra kényelmes haszonélvezői és a magyar társadalom rongálói
arra hivatkoznak, hogy a magyarság elmaradott társadalmi rendben élt és
ezért új elképzelésekre, új, szociál-liberális alkotmányra, intézményekre
van szükség. A magyarság magára hagyott tömegei, amelynek lassan aligha
marad közösségi emlékezete és ezzel ősi kultúráját és szabadságát veszti el,
nem tudja, hogy az, amit a szemét kultúra hazai közvetítői a magyarság
gyökereiről hirdetnek, hazugság és inkább egyfajta sajátos etnikai
lealázásnak, tisztogatásnak nevezhető. Lássunk egy-két példát:
Az amerikai hadügyminisztérium titkos elemző intézete az S. J. Rundt §
Associates, Inc, 1988. május 26.-án ezt írta Magyarországról, "Történelmi
példák" címszó alatt: "Azon tétel, amelynek alapján a Magyar Kommunista Párt
elveti a többpártrendszer bevezetésének lehetőségét - és amit az ortodox
kommunisták úgy elleneznek, mint az ördögöt magát -, úgy hangzik, hogy
Magyarországnak nincsenek demokratikus hagyományai. Ez természetesen
hazugság, de még kétségbeesett értelmiségiek is elhiszik ezt a tételt, mert
azt magyarázzák, hogy a hatalom monopolizálása a Párt által történelmi
szükségszerűség volt. A valóság azonban az, hogy a történelem a magyarokat
ugyanolyan felkészültté tette a választójogon alapuló demokráciára, mint
bármely más nemzetet Közép és Nyugat Európában. Az Aranybulla", - mondja az
amerikai intézet jelentése, - "amely a nemességnek széleskörű szabadságot,
jogokat, kiváltságokat adott, alig hét évvel követte a történelmi
alkotmányosság eredeti forrásának tekintett angol Magna Chartát.
Magyarország alkotmányos szerkezete évszázadokon át az angolokéhoz hasonló
maradt: korlátozott királyi hatalom, a közigazgatás a helyi önkormányzatok
kezén, a nemesség megyegyűlései, stb. A magyar nemesség keményen ellenállt a
Habsburg központosító törekvésekkel szemben, és amikor Ausztria -
Magyarország a 19. század második felében egyfajta alkotmányos monarchiává
vált, Magyarország kétkamarás törvényhozást hozott létre és megvalósult a
több párt rendszer. Még a Horthy rendszer idején is, amit a kommunista
történelemírás fasisztának nevez, a politikai pártok, beleértve a
Szociáldemokrata Pártot is, legálisan működtek. A hatalom monopolizálása a
Kommunista Párt által kizárólag az ország szovjet megszállásának a
következménye." - mondta rólunk az idézett amerikai jelentés.
A baj az, hogy a magyarság tömegei engedve a megfélemlítés megszokott
módszereinek, és a kommunista idők beidegzettségeinek, képtelen volt magából
kiválasztani azt a vezető elitet, amely a magyar ősiség és magas kultúra
hagyományai szerint képviselhetné a magyar társadalom érdekeit. Ami alatt az
összmagyarság érdekeit kell érteni, mert számunkra az elfogadhatatlan, hogy
még ma is azt a Tanácsköztársaság kultuszt ugráljuk körbe, amit egy
bankrabló, Kun Béla hozott létre. Kun Béla csak úgy menekült meg a
börtönbüntetéstől, hogy elment a frontra harcolni, persze onnan gyorsan
átszökött orosz oldalra. Mint szocialista, Lenin mellé állt, aki arannyal
látta el őt és Magyarországra küldte: Kommunista hatalomátvétel
megszervezése céljából. Lenin aranyai segítették abban, hogy Károlyi Mihály
gonoszságát és ostobaságát kihasználva az anarchisták, szocialisták,
mindenféle lumpen elemek kerüljenek hatalomra. Miattuk nem hajtottuk végre a
páduai egyezményt, amely meghagyta a történelmi Magyarország határait az
1918. november 4-5-én kelt dokumentum tanúsága szerint. A lumpen
handabandázás, ökölrázás miatt, hogy egyesülve az előretörő szovjet
hordákkal a magyarországi szovjet tanácsállam betör Európába a bécsi
medencén át, a nyugat megrémülve a lenini, trockista bolsevizmustól, gyorsan
kijelölte, kikényszerítette és elismertette a Vyx vonalat, hogy minden
kezébe eső eszközzel elnyomja ezt az ördögi tervet. Mivel más nem állt
rendelkezésére, román, szerb, cseh csapatokat szereltek fel és használtak
fel a Magyar Királyság területeinek megszállására a szovjet rendszert
körülzárandó A Vyx vonal végül "határ" maradt a megszállókat pedig senki sem
vonta ki. Az egész ügy a mai, szocializmussal szemezgető Európa szégyene. A
szovjet tanácsköztársaság rejtett megmentése érdekében 1989-t követően a
várt reformok nem következtek be, ellenben a kommunista titkosszolgálat
képes volt a jobb és baloldalon egyaránt ügynökökből és kommunistákból
pártokat, majd belőlük kormányokat alakítani és hatalmát megtartani. Mindez
azért következett be, mert nem állítottuk helyre az ország ősi alkotmányát,
tehát nem léphetünk fel a rombolással szemben. Elvesztettünk 14 fontos évet
és károk felmérhetetlenek. Nem vetettünk véget az osztályharc ideológiájára
alapuló elképzeléseknek sem, mert mi magyarok gyáván, nem vállaljuk saját
kultúránkat, mert a szemét kultúra hirdetőitől meg vagyunk ijedve. Mindennek
a kommunista idők iskolaügye is az oka. Ezért oda kell figyelnünk arra, hogy
ma mit művelnek az ifjúsággal. Pedig lenne hiteles szál, ami
visszavezethetne bennünket a helyes útra, és aminek segítségével a
folytonosság kérdése megoldható lenne.
Sibrik György a kormányzó belső diplomatája és ezredese volt. 1978-ban
Washingtonban, közjegyző előtt adott nyilatkozatot adott, ebből idézek.
Sibrik György II. Endréhez és Szent Erzsébethez vezeti vissza családját, és
mint ilyen a kormányzó bizalmasa is volt egyben. A kormányzó 1948. április
6-án, bajorországi otthonában fogadta Sibrik Györgyöt és megmutatta neki azt
az iratot, amelyben Pajtás Ernő ezredes a koronaőrség parancsnoka beszámolt
neki a Szent Koronát helyzetére vonatkozóan. Pajtás ezredes Perényi Zsigmond
báró, koronaőr utasítását követve próbálta a Szent Koronát Svájcba juttatni
az oroszok elől, illetve, ha ez lehetetlennek bizonyult volna, az
amerikaiaknál elhelyezni addig, amíg az ország fel nem szabadul az orosz
megszállás alól. "Tudatosítani kell, - mondja Sibrik - hogy Magyarország
Szent Koronája nem a törvény tárgya, hanem a magyar jog forrása és polgára.
A Szent Korona olyan szuverén személy, amelynek a király az alárendeltje. A
magyar és a nemzetközi jog szerint a Szent Korona jogi és alkotmányos
személy, amely magába foglalja a magyar alkotmányos hatalmat és a nemzeti
létet. Ezen alkotmányos szabály szerint a király, az Országgyűlés tagjai, a
polgárok ennek a testnek a részei. A Szent Korona alkotmányosan és jogilag a
magyar nemzet. Választhatunk királyt, országgyűlési képviselőket,
hivatalukat azonban csak akkor foglalhatják el, amikor Szent Koronára az
esküt letették. A király csupán jelölt. Egészen addig jelölt, amikor
kibocsátja és elhelyezi azt a királyi oklevelet, amelyben elismeri a Szent
Korona szuverenitását és az abban megtestesített nemzetet. A koronázás a
Szent Koronával mindennek megerősítése. Pajtás ezredes minden kényszer
ellenére betartotta esküjét, amelyet a Szent Koronára tett és 81 napig
tárgyalt az amerikaiakkal, míg azok végül mindezt megértették és elismerték
és a Szent Korona átadásakor annak, mint jogi személynek biztosították az
állandó hatállyal bíró menedékjogot" - számol be Sibrik György. Ezután a
kormányzó megkérte Sibrik urat, hogy Pajtás ezredest felváltva, vállalja a
Szent Korona védelmezőjének megbízatását, amire ő igennel válaszolt. A Szent
Koronáról tehát nem lehet törvényt alkotni, és azt nem lehet "múzeumba"
zárni, amint azt a kommunisták szerették volna. Truman amerikai elnök a
Szent Korona őrzőjeként magához kérette a koronát, majd a magyar alkotmány
hagyományai és Churchill javaslata szerint Mindszenthy Józsefet, mint a
Koronatanács tagját kívánta államfővé segíteni, hogy a szovjet előretörést
megállítsa. Truman diplomatájának, aki korábban amerikai tisztként jelen
volt a Szent Korona átvételénél, és aki a hercegprímásnak felajánlotta egy
nappal annak letartóztatását megelőzően, hogy nyugatra segíti, de a prímás
nem akart elmenekülni - a prímás letartóztatását követően egy napon belül el
kellett hagynia Magyarországot, mert kiutasították. Ez a diplomata soha sem
lett rehabilitálva 1989-t követően Magyarországon, pedig azt kimondottan
követelte a magyar alkotmányosság érdekében. Elmondta azt is, hogy a
jelenlegi balkáni háború semmi más, mint az 1945 utáni helyzet
újralejátszása. Nagyon problematikus dolog tehát az, hogy pl. a jelenlegi
magyarországi "külpolitika" az 1943-as moszkvai Benes - Sztálin titkos
egyezmény védelmében folyik. Ezért vette le a szocialista politika 1995-ben
az alapszerződés tárgyalásakor a Benes törvények kérdését az Országgyűlés
Külügyi Bizottsága napirendjéről, hallgat a törvénytelen Csorba tói
Egyezményekről, illetve védi az 1947-es lakosságcsere egyezményt, amelyet a
megszállt Magyarország szovjet katonai parancsnoka, Vorosilov marsall,
pisztollyal a kezében íratott alá Gyöngyösi akkori külügyminiszterrel, mert
ezt követelte meg a szovjettől a Benessel a nyugat ellenében kötött titkos
moszkvai egyezmény. A jelenlegi, szovjet alkotmány alapján álló
magyarországi szovjet rendszer a Vyx vonalon belüli szovjetország
legalizálásával van elfoglalva a mai napig, amely számára nem valamiféle
Magyarország, hiszen a nemzetköziség számára minden kultúra, így a magyar is
gyűlöletes és üldözendő. Azért tapossák le az idegen megszállás alá eső
határon túli őslakos magyar milliók alapvető érdekeit is az elnyomókkal
karöltve. Bakunin szellemében hatalmasat alkottak a "burzsoázia kezében
akkumulálódó tőke" tönkretételében, mert a tisztességgel az állampolgár
által megszerzett tőke, az bűn. Ezért vezették be a magas adóztatást, de ez
az eredete annak az arcátlan hazugságáradatnak és suttogva terjesztett
rémhírhalmaznak is, hogy a kettős állampolgárság esetén a határon túli
magyarok "sokba fognak kerülni", és "kevesebb kerül a proletár asztalára".
Bizonyítható, hogy a legálisan Magyarországon dolgozó határáron túli
magyarok mintegy 40 milliárd forintot hagynak adó formájában évente az
államkasszában, amit a kommunista államgépezet által okozott hiányok
pótlására használnak fel. Tehát ezt az arcátlan, de rájuk jellemző
hazudozást a határon túli magyarok visszautasítják. Ugyanakkor, milyen
érdekes, hogy ezek a szervezett szovjet elemek magas szintre vitték a tőke
szerzés olyan módját, mint pl. a bankok rendszeres kifosztását. Lásd a
Magyar Nemzeti Bank által elszámolatlan dollár tízmilliárdokat, az adósság
busás jövedelemmel járó "adósságszolgálatát" a magán, nem üvegzsebekben
lecsapódó hatalmas hasznát és ezért az adósságkérdés rendezetlenül tartását,
vagy az eltűnt kincstári vonatot a budai várpalota kincseivel, a
"bankkonszolidációkat, Postabankot, K-H-t, stb."
Röviddel halála előtt ez a fent említett diplomata átadta nekem Sibrik úr
nyilatkozatának másolatát, amit az ő kérésére hazahoztam. Haláláig az USA
szenátusa Külügyi Bizottsága belső szakértője volt és sokat tett azért, hogy
a magyarságot védje további súlyos tragédiáktól. Ez a diplomata mondta
egyszer nekem igen haragosan, hogy mit csinálnak a magyarok, valamikor
kiváló államférfiaik voltak, most hol vannak?
1920. február 16.-án a magyar alkotmányozó nemzetgyűlés nem alkotott és nem
irt új alkotmányt. Kinek van joga arra, hogy évezredek hitét, törvényeit,
világnézetét, igazságát, kultúráját félresöpörve kinevezze magát
alkotmányírónak, és azt rákényszerítse a magyar társadalomra? A magyar
történelmi jog olyan szerves folyamat eredménye, aminél jobbat nem lehet
feltalálni. A mai, recsegő-ropogó, és a posztszovjet elit által tragikus
állapotba sodort Magyarország szerkezetét Teleki Pálék nagy körültekintéssel
alkották meg és ezt a munkát Széchenyi szellemében a magyar jogalkotásra
helyezve végezték el. Ez volt az oka annak, hogy a nyugati hatalmak, amikor
befejezték a német hadigépezet felfegyverzését, mert azt a Trockijt
elpusztító, egymást felfaló szovjetek elpusztítására szemeltek ki,
meglepetve tapasztalták, hogy a Trianonban meghagyott Magyarország
fejlődőképes államot hozott létre, amely gyorsan szerzi vissza elrabolt és
kifosztott területeit. A példa előttünk hever, fel kell emelnünk a fejünket
és véleményem szerint a fentiek értelmében kell rendbe szedni dolgainkat.
Rendet kell teremteni az alkotmánnyal, amennyiben vissza kell térni az ősi
alapokhoz. Ezután rendet kell teremteni a főhatalommal. Rendet kell
teremteni a bíróságokkal, ügyészséggel. A magyar igazságszolgáltatás nem
működhet úgy, hogy az ügyészség, bíróságok a politikai nézetek, nyomások
szerint működjenek. A magyar bíró az Igazságnak és az ősi alkotmányos
rendnek a szolgája kell, hogy legyen. Ha egy államfő, képviselő,
köztisztviselő, rendőr bármilyen kihágást követ el, azt szigorúan el kell,
hogy számoltassa ez az igazságszolgáltatás, és pozíciójából minden ilyen
egyént távolítson el. Megengedhetetlen a tisztességes emberek elleni állandó
suttogás, rémhírterjesztés, hatalmi, szovjet típusú megtorlásrendszer. A
magyar élet, az ifjúság, az oktatás, a kultúra kiemelt védettséget kell,
hogy kapjon, és mindenkit, aki a határokon túl, az ősi magyar földeken élő
magyarok ellen bármilyen kijelentést, cselekményt követne el, vagy a
magyarországi társadalom bármely rétegét uszítaná ellenük, azt szigorúan meg
kell büntetni.
És mindenekelőtt, nevelni, nevelni a végtelenségig, ahogyan azt Eötvös
József mondta: "A népnek értelmi nevelésében rejlik legbensőbb meggyőződésem
szerint ezen haza egész jövője". Meg kell találni azt az új tananyagot,
amely a jövő cselekvő magyar emberének kellő jártasságot biztosít az
egészséges magyar társadalom kialakításában. Tartsuk szem előtt azt, amit
Gothe mondott: "Mi sem rettenetesebb az olyan tanítónál, aki nem tud többet
annál, amit a tanulónak tudnia kell. Művelni csak az tud, aki önmaga is
halad". Olyan értelmiségi rétegre van szükségünk, amely nem veszti el lába
alól a talajt, ha a szemét kultúrában valami divatos és ideiglenesen ható
divatnak van kitéve, és nem hagyja sorsára a magyar népet. Amely meg tud
szerettetni mindent, ami érték: A magyar nevet, szót, hagyományt, történelmi
jogot, alkotmányt, jelképeket, ősi igazságokat és főleg a hitet az életben
és a magyar jövőben. Ne engedjék, hogy a leninista, trockista, szocialista,
és kultúrát és talajt vesztett erők Kun Béla és szovjet barátai nyomán
megint, mint akkor is, arra használják a Trianonban meghagyott magyar
államot, hogy megtagadja a támogatást a sok ezer éve a magyarság részét
képező, a Vyx vonalon túl maradt magyar tömegektől. Olyan kérdésekben is,
mint iskoláik, közösségeik védelme, a Benes-féle példátlan etnikai
tisztogatás elleni harcukban, vagy a kettős állampolgárság, mint a magyar
minimum iránti kérésükben. Példátlan az az állapot, hogy az Európa Parlament
hozzánk ellátogató képviselői figyelmeztessenek bennünket arra - és mindez a
napokban történt -, hogy a legnagyobb problémánk az, hogy a minden erővel az
Unióba csörtető Magyarország maga alá tipor mindent: Határon túli
magyarokat, Magyarország elesett népét. A magyar politika soha nem
szolgálhat ki olyan idegen érdekeket, vagy divatokat, ami egyetlen magyar
érdekét is sérti.
Köszönöm megkülönböztető figyelmüket.
Geönczeöl Gyula,
a Magyarok Világszövetsége felvidéki szervezetének az elnöke.