A Bárczy Géza témához

Sáfár István


Ezt a tanulmányt 1970- ben Bárczy Zoltán írta egy poligonális összehasonlító nyelvészeti munkával egybekötve.
Nem bocsátották nyilvános vitára hanem Ortutay Gyula hagyatékából került elő. A kérdés 1981- es gazdája Komoróczi Géza 1981 augusztus 22.- én Chicagóban tartott előadását így vezette be:" A sumer magyar rokonság kérdése akkor sem érdekelne, ha az bizonyítva lenne."
Ebből a tanulmányból közlöm ezt a csekély részletet.  Tisztelettel Safi

Korábban is szó volt a nemzet külső és belső ellenségének legfontosabb ténykedéséröl ,hogy megbénítsa áldozata történelmi tudatát ,származását tagadja vagy csúnyán eltorzitja és az ősi mítoszok helyére valamilyen torz hiedelmet csempésszen . Történelmünk torzítását szolgálta Anonymus a Gesta Hungarorummal ,mig a külfőldiek közül csak kettő példát említünk : Bamberg Ottó (1140)nevű történész könyvében olvasható :"A természet nagyon szép külsővel áldotta meg Magyarországot ,ám vagy a sorsot kell hibáztatni ,vagy az isteni türelmet csodálni ,hogy e szörnyű embereknek ilyen gyönyörűséges országot adott ." Aeneas Silvius Picolomini : Cosmographia c. írásában (1450) a magyarságra vonatkozóan a következőket írta : " a magyarok rokonai aés leszármazottjai az Ázsiában pogány vadságban élő szkítáknak és joguroknak s nyelvük is egyezik a Pannóniában élő magyarokéval "
A hazaiak közűl is egy példa : egy akadémikusunk ,aki azt állítja ,hogy a huszár öltözéket a pesti sváb szabók teremtették meg ,s tették divattá a múlt században . A professzor úr nem tud a pazariki faliszőnyeg leletről ,melynek kora kétezer éves és melyen egy katona látható ma is ismert huszár őltözékben .( Ermitázs Altaja Katalog 56. tétel Leningrád )és nem tudja
,hogy Anton Deimel archaikus szótárában a huszár szavunkat igy találjuk : GU-SAR=hős férfi .  Ezekben a példákban találunk torzításokat ,mig az ősi mítoszok helyére odacsempészték
a "turáni átok "bénító fogalmát .Nincs és nem is volt turáni átok ,de volt hitvány mesterkedés nemzetünk ellen főként apostoli királyaink és kiszolgálóik részéről .És hogy ezek milyen elveteműltek voltak kérdzzék meg Tonuzobát ,Gyulát,Ajtonyt ,Koppányt,Vazult ,Vatát ,Aba Sámuelt,Bánk bánt,Vagy Dózsát a Zrinyieket ,Nádasdyt,Frangepánt ,Wesselényit ,Thökölyt ,Bocskait ,Rákóczit ,meg Melindát ,Zách Klárát ,vagy a bécsi apostoli király parancsára gályára küldött rabokat ,kérdezzék meg a kötélen széradó és pallostól lehulló fejeket ,a Bécsbe és máshová szerte lopkodott nemzeti kincseinket ,váraink széthányt köveit és kérdezzék meg a száz és százezer hajdan tulajdonos ,de jobbágy sorba nyomorított magyart ,kit az ősi földdel együtt úgy adtak vette ,mint a barmot .
Kérdezzék meg ? De ki kérdezze meg ? A keresztény nyugat Európa ? Aki -mig a mi védelmünket elvezte ,rászívta magát egy-egy gyarmat területre és millióknak okozott égbe kiáltó szenvedést ! Nyugat Európa a pogányság a vadság a rokontalanság jelzőivel illet minket ,holott népünk ezek ellenkezőjének bizonyitására több ezer éves Nap-imát őriz még ma is és ősi nyelvünk kölcsönszavainak ezreit őrzi egész Európa napjainkban is .
Ezen tudományos kérdések tisztázási munkálatainál viszont hazai tudósaink távolmaradása nyeresége lenne a magyarságnak ,mind az egyetemes emberi tudománynak ,mert ők (adssék tisztelet a kivételnek )hiányos munkáikkal teret nyitottak idegeneknek .,hogy az úgynevezett turáni átkot tudatunkba csempészhessék .

  Kényes kérdések nyelvészetünk ügyében / 1
Széchenyi István az Akadémia alapító levelében és az alapszabály 2. paragrafusában így rendelkezett :" A Tudóstársaság a magyarnyelv kiművelésén dolgozik egyedül."
Akadémiánk a maga kutató intézetivel ma már egy termelő nagyüzem ,azonban semmi jele ,hogy az alapító szándékának eleget kíván tenni .
Amikor a német azt mondja Schwarzwald ,Katzendorf ,Schnellbach ,mindenki érti ,hogy mit mond . De mi magyarok ha végig utazzuk a Sajó völgyét tudjuk -e mit jelent a Sajó szó ? És a községek nevei :Sajóbábony ,Sajóecseg,Sajógalgóc ,Sajókaza ,Sajólád ,Sajómercse sajóörös ,Sajóenye ,Sajóvelezd,  stb,stb. Valakinél kész a válasz "műveletlenek vagyunk ! Nem !!! Ezek a helységnevek is hallatlan ősiségünket bizonyítják .
Engedjenek meg egy rövid áttekintést nyelvkutatásunkról ,melyből kitűnik ,hogy mit talál az érdeklődő ,aki nyelvkutatásra szánja el magát .
A XVIII. század elején még általános volt az az egyházi tanításra épült nézet,hogy fölösleges időtöltés a nyelvkutatásal való foglalkozás ,mert a bibliában benne található ,hogy évezredekkel ezelőtt csak egy nyelv uralkodott az egész földön .Isten azonban a babiloni torony építésénél megzavarta ,egymás számára érthetetlenné tette a hajdani alapnyelvet .
SAJNOVCS JÁNOS jezsuita 1770-ben kiadott Demonstrácó című tanulmányában ismertette ,miszerint a magyar nyelv rokona a Vardö szigeteken lakó lappok nyelvének és egyezik a nyelvtanunk is . A héber-magyar nyelvrokonság hírdetői azonban nevetségessé tették Sajnovicsot ,aki sértetten visszavonult a csillagászat és matematika tudományához és viszonylag fiatalon ,52 éves korában meghalt .
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR nagyenyedi diák göttingai ,majd zágrábi nyelvtanulmányai elvégzése után 1810 novemberében Hatvany Turkoly Sámuel felfedezésétől fellelkesülve ,Kenderessy Mihály kormányszéki tanácsostól kapott 100 forinttal a zsebében elindult ,hogy a magyarok őshazáját felkutassa és megkeresse . Juliánus barát útját kívánta követni Oroszországon keresztül ,ezért is tanul Zágrábban szláv nyelvet ,de az orosz háborús helyzet miatt útirányát megváltoztatta és Nagyvárad ,Bukarest ,Szófia ,Enoszon keresztűl ,Alexandria érintésével Moszul ,Bagdad ,teherán útvonalon került Kabulba ,majd Lahorba ,majd az indiai Drászba ment ,ahol pénz híján -ideiglenesen feladva uticélját -angol megbizatásra indiai ,később tibeti nyelvészeti tanulmányokat végzett mellyel felbecsülhetetlen szolgálatot tett a gyarmatosító angoloknak .körösi Csoma Sándor a Dictionár Tibetian and English bevezető soraiban ezt írja :"...a tibeti nyelv megismerése tulajdonképp nem is szerepelt eredeti terveimben ...nekem azonban mint magyarnak  a szankszkrit nyelv és irodalom tanulmányozása ,különösen nagy jelentőségű volt mert büszkén állapíthatom meg ,hogy a szankszkrit nyelv semmiféle más nyelvvel nem mutat olyan rokon vonásokat mint a magyarral ." Csoma hátrahagyott szógyűjteményében  a pontosan egyező nyelvtan mellett 240 magyarral egyező szanszkrittel egyező szót tüntetett fel . következőnek SZENTKATOLNAI BÁLINT GÁBORT kell megemlíteni akinek többek között az 1877-ben megjelent "Párhuzam a magyar és a mongol nyelv terén" című könyve a magyar és a mongol nyelv rokonságát mutatta ki .
ACZÉL JÓZSEF tanár munkájának címe :Szittya-görög eredetünk . beszédesen bizonyítja a könyv tartalmát és Aczél törekvését .
VÁMBÉRY ÁRMIN egyetemi tanár a török-magyar nyelvegyezéseket hirdette .
SZONGOTT KRISTÓF szamosújvári lelkész és tanár a magyar nyelvet az örmény nyelvből származtatta .
VARGA ZSIGMOND debreceni egyetemi tanár a sumér-magyar nyelvrokonságot bizonyította az ötezer év távolából című könyvben ,amoért a Magyar tudományos Akadémia aranyéremmel tüntette ki .  
SZABÉDY LÁSZLÓ kolozsvári egyetemi tanár a Magyar nyelv őstörténete c. könyvében a magyar nyelv ó-latinból való származására esküdött  KUUR GÉZA ,majd TÓTH ZSIGMOND több könyvben az etruszk -magyar nyelv és nyelvtan azonosságát látják bizonyítottnak .
Számos magas iskolai végzettséggel rendelkező és sok nyelvet beszélő tudós nevét kellene és lehetne itt felsorolni .
Lássuk azonban ,hogy hogyan értekelte ezek munkáját Bárczi Géza nyelvész professzor , " Mit akarnak ezek az alkalmi szófejtők ?-hiszen a magyar nyelvet eddig már több mint hatvan nyelvvel rokonították . A maóritól a baszkig ,a sumértól az angolig stb." Arra a kérdésre ,hogy akkor a magyar nyelvet ösztönösen és logikusan nem a több ,mint hatvan nyelv tengelyében kell-e keresnünk ,ingerülten így válaszolt : " Nem lehet mindent műszaki logikával értékelni ." .   
Gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia alapító levelében rögzítette az általa alapított Akadémia célját . A magyar nyelv kiművelésén dolgozik egyedül . Ezzel szemben a fenti személyek ,akik életüket ,vagyonuk nagyobb részét áldozták a tudományos igazság felkutatásáért ,mit kaptak az Akadémiától , Rosszindulatú kritikát ,melynek következménye -mint látjuk- a csaknem teljes feledés .
külön szót érdemel az Akadémia keretében működő Körösi Csoma Sándor Társaság elnökének ,egy Körösi Csoma  életével és munkásságával foglalkozó könyvben írt előszava ,ahol az elnök Körösi Csomát ködevőnek és délibáb kergetőnek nevezi .
Van a magyar nyelvtudósoknak egy soha ki nem magyarázható közös vétkük ,éspedig az ,hogy Sajnovics Jánost a finn-ugor nyelvrokonság megteremtőjének kiáltják ki,holott Sajnovics a már említett Demonstráció c, dolgozatában a magyar ,,lapp finn ,török ,kínai nyelvrokonságot mutatja be . Ezek szerint Sajnovics nem a neki tulajdonított finn-ugor rokonság hanem a turanizmus megteremtője volt . Ezért a szégyenletes zűrzavar nyelvtudományunk terén .
A bizonyító adatok ismeretében melyekről írtam el kell fogadni ,hogy a Kárpát-medence kultúrát teremtő ősnépe a szkíta nép volt ,mig az őslakók nyelve az az alapnyelv ,amely Edward Hincks ,Henry C. Ravlinson ,Jules Oppert a sumer nyelv őseinek jelentette ki ,s ugyanígy a szkíta nép volt az írás megteremtője is .

Kényes kérdések nyelvészetünk ügyében /2
Ha Széchenyi István idézete szerint a magyar történelem kiesett a tulajdonunkból ,akkor viszont a magyar nyelvészet területén található a legnagyobb hiányosság .

2001 március 22-én tettem fel egy kérdést a csevejre mégpedig azt ,hogy mit jelent" köveszteni ".Ami azt illeti nem arattam nagy sikert vele volt aki provokációnak vélte ,de nem részletezem tovább . Kaptam kiváló választ is.

Röviden nézzünk csak mögé ennek a kérdésnek . Több évi kutatás után tisztázódott ,hogy ezt a kifejezést és főként "kövesztett szalonna "formájában    a történelmi Magyarország több mint a felén ma is használják ,értelmét már nem ismerik többnyire .Ezen nem kell csodálkozni ,hiszen a kifejezést mi magyarok ( nem tévedés ) a paleolit korból (pattintott korból,őskor ) Kr.e.. 25 ezer évtől hozzuk magunkkal napjainkig . Röviden vizsgáljuk meg ezt
az egyáltalán nem közömbös  témát .  Az ősember mikor összeütött két követ (lehet ellenőrizni ) ilyen hangot hallott : koo !
Ezt a tudomány hangutánzó szónak ismeri ,nevezi .Ez az ősszó (etimon ) benne van a kovakő nevében . Nos az ősember úgy főzött ,hogy tüzet rakott s abba számos öklömnyi követ tett. Mindig kovát mert másfajta kő a hő hatására szétbomlik .Az ősember a tűz mellé kászúba ,faedénybe ,esetleg gödörbe (mert akkor még cserép edény még nem volt )  tette a főzni való húst ,szalonnát a vájat vízébe s majd mikor a kövek tüzesekké váltak fafogóval a tüzes köveket a vízbe tette . A kő forrva ,zubogva átadta hőjét a víznek és forrásba hozta Majd addig rakta a tüzes köveket a vízbe (kövesztett ) amig
a hús vagy szalonna puhára nem főtt .Látjuk tehát ,hogy a kőnek és a főzésnek valaha szoros köze volt egymáshoz .
Ha vizsgálódásunkat tovább folytatjuk ,akkor nem lehet nem észre venni ,hogy a "ko "ősetimon benne van a konyha szavunkban is . Ha körbe tekintünk szomszédainknál ,akkor a ko,kö,ku,kü,etimonokat megtaláljuk náluk is valahol a főzés fogalmánál ,de ott már nincs rokonhangzásban a kő szóval ,mert az olaszban a konyha cucine ,,mig a kő pietro , németben küche és a kő stein ,a szlávban kuhnya a kő kamin ,görögben a konyha kuzina a kő petra ,
A hangutánzó koo vagy köö egyedül nálunk található a konyha szavunkban és a kövesztés igében .Érthetetlen  ,mert logikátlan  szófejtő és értelmező  szótárunkban a következő közlés :parázs a nyelvünkben szláv jövevény szó ,a perzsel vagy pergel lengyel ,a pirit ,pikad ,poring ismeretlen ,a porkál olasz ,a pörköl germán ,mig a pörzsöl szláv jövevény szó . Látható ,hogy ez egy szóbokor ,azonos vagy közel azonos fogalmak jelzésére .. 
Nyelvészeink sértő és megalázó módon azt tanítják nekünk és gyermekeinknek ,hogy amerre a magyar nép történelme során vándorólt ,ott mindenűtt felvett egy-egy tárgy vagy fogalom nevet s ezt az ily modon szedett -vedett nyelvet  nevezzük ma magyar nyelvnek . nem !
Sir John Bowring ( 1792-1872 ) angol nyelvtudós a mai (múltszázadi ) magyar nyelvet könyve előszavában igy méltatta :" a magyar nyelv messze magában áll minden nyelv felett.Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkre nyúlik vissza ,amikor a legtöbb élő európai nyelv még nem is létezett .Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv ,melyben logika van ,sőt matézis ,az erő,a hangzatok minden hajlékonyságával és alkíthatóságával . A magyar nyelv egyetlen gránítkő ,melyen az idők viharai karcolást sem ejtettek . Nem az idők változásától függő kalendárium .nem szorul senkire ,nem kölcsönöz ,nem alkudozik ,csak ad ,de nem vesz el senkitől .
Ez a nyelv a nemzeti önnállóságnak és függetlenségnek legrégibb emléke .
A magyar nyelv eredetisége csodálatos tünemény .Aki megfejti az az isteni titkot fogja boncolgatni,annak is első tételét:kezdetben vala az ige és az ige vala az Isten ,és s az Isten vala az ige ."
Ha Széchenyi István Akadémiát létesített "egyedül"a magyar nyelv kiművelésére akkor az Akadémia miért nem tesz eleget az Alapító szándékának . Ennyire nyitott kérdéssel egyetlen -magát kutúrnemzetnek nevező -népnél sem találkozunk .
A Nyugati Magyar Tudósok újrafogalmazták a nemzet történelmi tudatát
 
Egy idézetet közölnék Baráth Tibor professzor úrtól : " Őstörténetet írni elsősorban tudományos vállalkozás .Az elért eredményeknek azonban messzemenő nemzetpolitikai jelentőségük is van ahogy az őstörténetnek mindig is volt . A magyar népek csodálatos múltját ,hallatlan kulturális teljesítményeit ,amíg annak okmányai a föld alatt lappangtak és el nem olvastuk őket a mi nyelvünkön ,más népek magukénak könyvelték el ami hatalmasan segítségükre volt politikai céljaik elérésében .
Ha most az igazság kiderűl ,ugyanez a politikai fegyver a mi kezünkbe kerűl . Rajtunk áll ,hogy a magyar nemzetvédelem eme új eszközét sikeresen használjuk . (Montreál,1968.ápr.14)
A nyugatra kerűlt tudósaink új munkaterületének és hivatásának felismerése Prof.Dr.Bobula Ida kíváló képesítésű nyelvész érdeme volt .Illő beszámolni Róla !
Prof.Dr.Bobula Ida : "Summa summarum " cikkében ( a " Nap fiai" 1973 XI. 11.-12.sz.)
" Kevéssel több mint egy évszázada annak ,hogy a mezopotámiai romok alól elkezdtek elökerülni az ötezer év előtti Sumir civilizáció írásos emlékei . Ezeknek az írásoknak első megfejtői Oppert,Sayce ,Lenormant ,és más orientalista tudósok . Bár az ismert szavak száma csekély volt ,a nyelv szerkezetéből arra következtettek ,hogy az írás feltalálók nyelve "szkíta ,turáni "jellegű nyelv volt .Oppert hasonlította először (egyébként az ő magyar baráti tanácsadójaRónayJácint/1814-1889/ katolikus püspök aki mint az 1848/49-es szabadságharcunk menekültje ősnyelvészként munkatársa lett a francia Lenormant-nak (1837-1883) és Oppert-nek (1825-1905) s hívta fel a figyelmét e két úttörő szumirológus tudósnak ez a bencés zsenink arra ,hogy a szumir táblácskákon talált ékírásos szavakat nem héber nyelven (ahogy ők " próbálták") hanem a magyar nyelv révén tudják megfejteni .
Ennek az útmutatásnak köszönhető ,hogy Oppert a magyar nyelvhez hasonlította ,Lenormant pedig már határozottan állította ,s több könyvében kifejtette ,hogy a régi sumir nyelv  "legközelebbi rokona a magyar nyelv " Nyilvánvaló lett hogy az írásfeltalálók népe -melyet közmegegyezésre sumirnak neveztek el a tudósok -teremtette meg a világ első civilizációját
A tőlük való leszármazás dicsőségét hamar megirigyelték a magyaroktól a hatalmasabb és gazdagabb nemzetek fiai .Azok a fajták ,melyek évszázadokon át próbálták a magyarságot leigázni ,kifosztani ,rabszolga munkára fogva kihasználni ,céljaikat látták veszélyeztetve .
Megfelelő ( őket kiszolgáló tudományos )szerveik természetesen eszerint reagáltak . A sumir -kérdést hatalmas ,évtizedes viták tették hosszú időn át olyan zavarossá egy tenger vizét teszi ezer ijedt és dühös tintahal . A sumir -magyar rokonság védelmezőit elhallgattatták .
utoljára dr.Varga Zsigmondot a debreceni egyetemen az ókori keleti nyelvek professzorát -aki felemelte a szavát -agyonhallgatták . A Magyar Tudományos Akadémia megállapította ("quasi, mint a középkori Vatikántól származó s azóta a kérlelhetetlen tudománytalan ellenvéleményt nem tűrő közhasználatú szállóigét hallottuk volna : " Roma locuta ,causa finita "-Róma nyilatkozott ,az ügy elvan intézve "  Katona Sándor) Varga művére vonatkozólag ,hogy a nyelvtani hasonlóság nem elég a nyelvrokonság bizonyítására ,ha nem áll rendelkezésre elég nagyszámú rokon szó ,már pedig a Varga által bemutatott szóanyag csekély " Nos az elmúlt száz év alatt és ma már ismert sumir szótövek száma több mint 4000-re emelkedett .
 "Ehhez az anyaghoz én az emigrációban hozzájutva megállapítottam ,hogy az ismert szótövekből származtatható magyar szavak  és nevek száma több mint 2000 : azaz több mint elég / Dr. Bobula Ida "Kétezer magyar név sumir eredete ." Montreal 1970 /  a rokonságunk bizonyítására.
Kutatásai eredményeim egy részét közöltem a "Sumerian Affiliations ,a plea for Reconsideration "(1951)készűlt tanulmányomban .Írásomat barátságosan fogadták a kérdés ismerői közül dr. Varga Zsidmond ,Pater
A.Deimel Rómában  ,Sir Minns Cambridgeben ,prof. Jestin párizsban ,Sir Leonard Wooley Londonban . Ez felűlmúlta reményeimet . Hiszen számoltam azzal ,hogy az általam felújított régi tannal szemben fognak állni a régi "indo-európai gőg ,a régi semita "érdekeltség"-minden lényeges változással -kivétel nélkül ellenszegülő "céhbeli maradiság"s mindezeknél vehemensebben pedig azok a magyar nyelvű és sokszor magyar nevű emberek ,akik vérük vagy érdekük a magyarság régebbi vagy jelenlegi vérszopói táborába vitt .Ezek a bérszolgák eleinte csak fitymálták a sumir ügyet ,majd teljes erővel igyekeztek azt megfojtani majd agyon hallgatni . Nem sikerűlt ... ma már százakra megy azoknak a hű magyaroknak a száma ,akik othon és szerte a világon komolyan foglalkoznak a magyar őstörténet déli vonatkozásaival ...
De az agyonhallgatások taktikája csődöt mondván ,most 20-30év után az elszánt hangos támadások stádiumában vagyunk ...Az ellenségest kórust nyilván központilag vezénylik . A bérfirkászok azt az utasítást kapták,
engem járassanak le ,koholt történetekkel  ,hazug rágalmakkal  ,hogy műveletlen tanulatlan ostoba nőcske vagyok ,aki olyasmiről csacsog amihez nem ért anélkűl ,hogy eme "párbaj képtelen" elemekkel"lovagi tornákat vívnék" tiltakozásba bocsátkoznék ,kénytelen vagyok a sumir-magyar rokonság barátainak némi információt átadni .
Engem a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem avatott a böcsészeti tudományok doktorává .nem is akárhogyan ,hanem "Summa cum Laude ",elég ritkán adott kitüntetésével Doktorátusom fő tárgya az Újkor Történelme volt Melléktárgyai a Magyar Irodalom és az ókori Keleti Népek Története . Ha a régi magyarország legilletékesebb testülete igy nyilatkozott hozzáértésemről ,akkor ezzel szemben mi súlya van a teljesen illetéktelen sakálok üvőltésének? A rolam elterjesztett hazugsáágok között van az is ,hogy nemrég elhunyt  :nem igaz . Meg fogok halni de ne reménykedjenek -holtom után erősebb leszek mint valaha ."


Folytassuk az 1945-ös őstörténeti kutató gárda harmadik kiváló tagja ,Csőke Sándor nemzetközi tekintélyű nyelvészeink rövidre fogott ismertetésével .
Az egyetemen " indogermanisztikát " tanult ,tanulmányait szakbizonylattal fejezte be .Írt és beszélt szerb ,horvát nyelven,értette a többi szláv nyelvet is , ismerte az ő-bolgár s az ó-egyházi szlávnak mondott (lerögzített)két nyelvi alakot bírta az őslatin ,ó-török s a szumir összehasonlításokhoz szükséges szaknyelveket és szakkönyvtárában ott voltak a szükséges "szófejtő "szótárak  is (Walde -pokorny  stb).
Bemutatására idézünk Őstörténet tanulmánya előszavából. "Írásom nem nyelvészeti munka,hanem regény;azaz mégiscsak nyelvészeti munka ,de regény is .A szereplők nem személyek hanem szavak ,a magyar nyelv élettel teli szókincse.Évezredek történetét kutattam ki egy-egy szóban ,végig kísérve útján talán sikerűl ezzel a nyelv kezdetének eredetét ,titkát megfejteni .Olyan látomás féle az egész mintha az egész magyar szókincs egy bokor volna ,egy virágbokor ,dalos madarakkal teli ,mint valami búgó-zengő varázserdő Számomra csengő-bongó világ a magyar szókincs összessége ,olyan ballada féle ,amelynek kezdete valahol a Teremtés pillanatában rejlik .
Szomjasan ittasn hallgatom a dallamot ,a muzsikát a szavak csengését ,ami úgy hangzik  mint a madár szárny csapása . Mint valami csodálatos dallam .Soha ki nem mondott titok a magyar nyelv szókincse ,annak szerkezete ,kézzelfoghatóvá vált Isteni Gondviselés ,amely összetartja ezt a csengő-bongó dallamot ,ezt a tündérmesét :a Magyar Nyelvet ..." Ez a rajongó tudós (szerénysége mellett is )kemény harcos is volt . A fent említett műve utolsó három sorában igy ír : E sorok írója nem hiszi önmagáról ,hogy tévedhetetlen -ez a hiedelem csak a finnugoristák előjoga - de  úgy véli ,hogy a nyelvészek meglátásai közel járnak a valósághoz . Félreérthetetlen nyilatkozatát
170 oldalas acél kemény adatolt levezetése előzi meg ! Azokon a lapokon ilyesmiket dörzsöl a finn-ugoristák orra alá :minden szónak ékjele van ,tehát nem a képzelet szülöttei ,mint a finn- ugoristák "szófejtései vagy a " latin nyelv alapszókincsének 60-70%-a sumér eredetű ha tetszik ha nem "    
Csőke Sándor Fehértemplomból származott . tehát már gyermekkorától magyar anyanyelve mellett -anyanyelvi szinten -beszélt németűl,szerbül ,oláhul .Ilyen alapon játszi könnyedséggel tanult meg angolul ,franciául ,olaszul ,spanyolul -de oroszul és minden szláv nyelven is -kézenfekvő , hogy ő lett legnagyobb összehasonlító nyelvészünk egyike .