A történelem hamisítás áfiuma ellen való orvosság

Sáfár István


Mint oldott kéve
Ezzel az idézettel gyakran találkozunk .Ennek a költői képnek a helyét senkinek sem kell magyarázni de arról senki sem beszél vagy legalább is keveset ,hogy ezt a kévét ki ,vagy kik oldották meg történelmünk során.Ha valaki a kévét újra gyűjteni majd összekötni akarja ismernünk kell a személyeket és eseményeket melyek nemzeti értékeinket vétkesen elherdálták .
Az ellenségnek első és legfontosabb cselekedete ,hogy megbénítsa áldozata történelmi tudatát .Származását tagadja ,vagy ha nem áll módjában amennyire teheti eltorzítja azt . Ez a tevékenység már Árpádék bejövetele után elkezdődött .
Hiányos ,vagy visszás történelmi ismereteinket kíméletlen nyerseséggel bizonyítja a magyar szentkorona tisztázatlan múltja még nagyapáink idejében tisztázta a tudomány ,hogy e korona már Attila hun vezér fejét is övezte
Napjainkban ez már egyértelművé vált / Csomor Lajos : A Szentkorona titka ,         ......
A magyar történelmi ismeretek alapvető kérdéseiben évszázadok óta megtévesztések áldozatai vagyunk .
A vizsgálódások sorában először Anonymus nevét kell említenünk . Anonymus kilétének felderítésével már számos tudós vesztegette idejét feleslegesen ,Anonymus tudatában volt annak ,amit a magyar nemzet ellen elkövetett ezért úgy elrejtőzött,hogy kilétére soha ,senki ne jöjjön rá .
Anonymus ismerte a magyar ősgesztát ,amit munkájához részben fel is használt ,de olyan torzítással amilyennel a későbbi kor kutatóinak rossz iránytűt adott a kezébe .Anonymus egy soha be nem gyógyuló sebet ejtett a történelmi igazság torzításával a Magyar Nemzet testén és önérzetén .
Anonymusnak az volt a célja ,hogy az uralkodóház királyság alapítását és a magyarság keresztény hitre térítését történelmi szükségszerűségnek tüntesse fel . Az úgynevezett honfoglalást / 896-900 / úgy irja le ,hogy annak tükrében a kortárs nagybirtokos főurak hatalmi igényét és hatalmuk eredetét a fegyveres hódítással igazolja . A Gesta Hungarorum alapvető torzítása a vérszerződés leírásában lett elrejtve .amint azt majd később kiderül .
Nyilvánosságra került a Tarih-i Üngürüsz ( a magyarok törökre fordított őstörténete .) megőrizte azt a jelentős és alapvető történelmi igazságot ,hogy a megyarok évezredek óta Pannóniában laknak és az innen ősi nyelvükkel és műveltségükkel kirajzott emberek újra és újra visszatértek ősi földjükre ,a Kárpát-medencébe . (László Gyula ). Ilyen volt ,mikor Attila érkezett hunjaival ,Baján az avar nép élén és Álmos ,majd Árpád vezetésével érkező katona magyar nép . A Tarih-i Üngürüsz határozottan őrzi azt a tényt ,hogy hazatérve velük azonos nyelvet beszélő népet találtak . Ugyan ezeket az adatokat őrzik a bizánci történelmi leírások (szabír magyarok  ,Baráth Tibor ) sőt a rabbinikus iratok is .

Nos a vérszerződés az itt őshonos (ugoros) magyarul beszélő nép vezérei és a (helytelenül honszerzőnek feltüntetett ) hazatérő magyar nép között jött létre . Ezzel a " honszerző " és " honalapító " jelzővel kendőzték el ,hogy őseinknek itt a Kárpát-medencében már voltak királyai és őseink " öntörvényeik szerint ,tehát alkotmányosan éltek .
Anonymus a Gesta elején be is vallja ,hogy " nem hallgattam a regösök és a hegedűsök csacska énekeire " (melyeket már István király betiltott s a keresztény papság tűzzel- vassal irtott ).  A közelmúltban derült ki napjainkban Tibetben : egy idős irástudatlan férfi három buddhista szerzetesnek diktálja tollba Tibet őstörténetét ,melyet egymillió versszakra becsülnek . ( ugyanilyen emlékezet őrzött meg egy 400.000 éve történt eseményt amit az amerikai tudósok igazoltak , később megadom a forrást mert pillanatnyilag nem emlékezem melyik könyvemben található ). Ezt a nép ajkán tovább élő hagyományt nem vette figyelembe Anonymus és ezt irtották tűzzel- vassal .
Anonymus elhallgatta azt a történelmi tényt, hogy a "honfoglalás " idején itt kétféle magyar nép élt . Az idők kezdetétől ,de legalábbis az utolsó jégkorszak idejétől megszakítás nélkül az őshonos magyarok (Magyar Adorján : Őstörténet )   és a fegyveresen (hívásra ) hazatért Árpád vezette magyar nép .
Arra a tényre ,hogy a magyar nép a Kárpát-medencében őshonos ,kellő bizonyságot szolgáltat a több százezer sírleletből származó úgynevezett rövidfejű (magyar fajú ) koponya indexe ,valamint az ugyancsak több százezerre  tehető forrás folyó, dűlő és helység nevünk, melyek eredete sok ezer évre -még az írott történelem előtti időkre -mutat vissza ,további számtalan érvet nem is említve .
I. István a mai szóhasználattal élve katonai államcsínyt követett el a hazatért fegyveresek élén a külföldről beszármazott fegyveresek segítségével .  
Anonymus a föld népének nevezi azokat az őshonos magyarokat ,akiket István szolgasorba kényszerített .
Tehát István azt a népet nyomta el fegyveresen ,amelyik nép mintegy 100 évvel korábban behívta Álmos,majd Árpád vezetésével bejött testvérnépet ,akikkel vérszerződést is kötöttek . Ezt a szerződést kendőzte el Anonymus a Gesta Hungarorummal .
 Az 1948-as szabadságharcunk leverésével furcsa folyamat indult meg a tudományos életben is . A Nemzet alapította Magyar Tudományos Akadémiát megszállták a magyarul is alig tudó "tudósok "akik aztán nemcsak azt magyarázták meg nekünk (de a világnak is ),hogy kik vagyunk ,hanem azt is ,hogy kik voltunk .
Aki ez ellen "megmozdult ",azt vagy elnémították ,vagy nevetségessé tették :komoly műveket " eltüntettek" vagy letiltottak 
 ( Pl.: Tarih-i Üngürüsz -- Budenz úr a magyar főnyelvész aki élete végén sem tudott rendesen magyarul letiltotta több mint 100 évre . Titokban fordították le a Magyar Tudományos Akadémia tiltakozása ellenére . )
 Ekként történelmünk írását erőszakkal kivették a kezünkből s azt idegenekre -vagy nézeteiket szolgai módon kiszolgáló "magyarul beszélő "szellemi labancokra bízták .Ennek következtében volt módunk Tacitustól megtanulni ,hogy "  jaj annak a népnek ,amelynek történelmét az ellenség írja ! " Ugyanezt írja Dr. v. Endrei Antal : A honfoglalástól a XVIII. szd. végéig terjedő hosszú időszakon át a magyarság apraja-nagyja  végig tudta Nemzete  eredetét,.ezt vallotta a legmagasabb főúrtól a legelesettebb zsellérig minden magyar .
 Ugyanezek szerepelnek Bonfini :Magyarország Tizedei könyvben . Aztán jöttek a nyelvészek és mindent felforgattak  .A magyarság őseit finn-ugor halász vadász népnek nyilvánították . ezeket a tévtanokat a hatalmukba kerített Magyar Tudományos Akadémián és az egyetemi katedrákon tanítják a fiatalságnak . De terveikbe hiba csúszott  és máig sem érték el kitűzött céljaikat -nemzeti önbecsülésünk lerombolását .
Dicsőséges történelmünk  kiigazítását célzó munkákat eltudnak tüntetni,mondákat dajka mesévé fokozni ,de a hagyományokat nem lehet egy nép lelkéből eltávolítani.
Adalék Anonymus hitelességéhez !
 Említettem már az előző részben a 400000 éves eseményt . A Kashmiri csoda ,kashmiri emlékezet .: A céhbeliek egész serege tagadja a generációról- generációra átadott történelmi forrás bizonyító értékét azokat a mesék világába száműzi . A felfogás mennyire hamis, egy példa :
Az amerikai Yale Egyetem 1932-ben nemzetközi tudós küldöttséget küldött a Himalájába földtani,
régészeti és őslénytani (paleontologiai) kutatások elvégzésére . A csoportnak tagja volt a világhírű francia jezsuita geológus  Pierre Teilhard de Chardin s a neves amerikai régész 
Helmut de Terra .Ez utóbbi írja le :" Kashmir középső részén egy 183 méter magasan fekvő ,mint egy 10000 négyzetkilométer kiterjedésű ,hegyektől körülvett tófenék van,melyet különös figyelemmel vizsgáltak. meghökkenésükre a szrinagári lámakolostorban a Dzselám -folyó mentén egy ősrégi tibeti könyvben ,Radzsatarángini ("Királyok koszorúja ") című kéziratban egy népi eredetű mondára találtak ,melyről aztán kiderült ,hogy mindmáig élő népmonda a kasmírok között ,s a legapróbb részletekig leírja a kérdéses tónak földrengés és hegyomlás következtében történt hirtelen völgybe húzódását és a hatalmas tófenék kiszáradását . Kutatásaik a népmonda minden állítását lépésről lépésre igazolták .Körbe-körbe megtalálták a hajdani tófenék peremét is .
A tömegével megtalált állati és emberi csontmaradványok alapján gyerekjáték volt a carbon C  vizsgálattal megállapítani mikor következett be a katasztrófa ,ami de facto 400.000 éve történt .
A monda minden szava beigazolódott! 13.000 nemzedék szájról-szájra átadott adatai majd félmillió év multával is tudományos pontossággal ülnek Ez tény és nem kell lebecsülni a magyar nemzet emlékezetét sem . (Katona Sándor:Őstelepes népünk: Kettős nép nevünk a Magyar és a Hungár  erdete ,ősisége és értelme .)
Amit Anonymus elkövetett a magyar nemzet kárára és a birtokos uralkodó osztály javára azt Verbőczi később jogi formába merevítette . Míg Anonymus  tudva és akarva elrejtőzött és mindmáig névtelen maradt a nemzet első prókátora ,a saját neve alatt végezte nemzetellenes üzelmeit -minden esetben a saját hasznára .
Folytatása következik .